ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугата. С натискане на бутона "Регистрирай ме", Вие декларирате, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИСКОВО
ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИДЕО ФАЙЛОВЕ” В УЕБСАЙТА MUSICPLAYON.COM (ОБЩИ УСЛОВИЯ)
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на услугата „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИДЕО ФАЙЛОВЕ”,достъпна през Интернет страница на адрес: http://musicplayon.com и всички поддомейни и урежда отношенията между "НЕТСЕНС" ЕООД от една страна и всеки един от регистрираните Потребители, от друга.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дефиниции
Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1. „НЕТСЕНС ЕООД“ (наречено за кратко в Общите условия НЕТСЕНС) е дружество, със седалище и адрес на управление: Република Бъргария, гр. Русе, ул. „П.Д.Петков“ 21, ет.1, което разработва Уебсайта musicplayon.com и съответно осигурява и контролира ползването му.
2. „Организатор“ e НЕТСЕНС ЕООД и съответно осигурява и контролира ползването на Уебсайта.
3. „Потребител“ е всяко лице ползващо услугата, предмет на настоящите Общи условия.
4. „Регистриран потребител“ е този който има създаден потребителски профил.
5. „Активен потребител“ е потребил с активен потребителски профил.
6. „Потребителско име“ е избран от Потребителя уникален код от букви и цифри, който заедно с паролата му индивидуализира същия и служи за достъп до потребителския му профил.
7. „Парола“ е избран от Потребителя код от букви и цифри, който заедно с потребителското му име индивидуализира същия и служи за достъп до потребителския му профил.
8. „Потребителски профил“ е обособена част от Страницата, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Организатора при регистрацията, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
9. „Потребителско съдържание“ е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на НЕТСЕНС с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта musicplayon.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
10. „Уебсайт“ е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст,звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
11. „Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от Уебсайт.
12. „Лична страница“ е обособена част от Уебсайта musicplayon.com, съдържаща информация за Регистрирания потребител, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана.
13. „Плейлиста“ е група от видеоматериали организирана от активния потребител.
14. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
15. „Кукита“ (cookies) са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребителя като го идентифицират и за проследяване на действията му.
16. „Информационна система“ е устройство или техническо средство или система от свързани устройства или технически средства, което или някое от които е предназначено да възпроизвежда, съхранява, изпраща или получава електронни документи и други видове данни.
17. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Предмет на Общите условия
Чл.2.(1) НЕТСЕНС чрез Уебсайта musicplayon.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, както и на допълнително посочените на Страницата.
(2) Част от Услугите на Уебсайта musicplayon.com се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на Уебсайта musicplayon.com и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез Уебсайта.
(3) Използването на част от Услугите на Уебсайта musicplayon.com е достъпно само за активния ПОТРЕБИТЕЛ. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на НЕТСЕНС, на което активния ПОТРЕБИТЕЛ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от НЕТСЕНС критерии, създаването на плейлисти и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез Уебсайта musicplayon.com.

Приложно поле. Съгласие с Общите условия.
Чл.3 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта musicplayon.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта musicplayon.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в чл.2, ал.2.
Чл.4.(1)Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://musicplayon.com/docs/UserAgreement.htm по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане
(2)Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта musicplayon.com,като с всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта musicplayon.com, включително с отварянето на Интернет страница от уебсайта musicplayon.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта musicplayon.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
Чл. 5. (1) За да може да използва услугите по чл.2, ал.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна на Уебсайта musicplayon.com и активира потребителския си профил по реда на чл.7.
(2)Ргистрация на непълнолетно лице се извършва със съгласието на неговите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

Потребителско име и парола. Потребителски профил
Чл.6.(1)При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил.
(3)НЕТСЕНС не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование(фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. НЕТСЕНС може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.
(4)ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно НЕТСЕНС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
Чл.7 След създаване на потребителски профил, РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ по реда на чл.57, получава уникална Електронна препратка даваща му възможност за активиране на потребителския профил.

Сключване на договора
Чл. 8. (1) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на MusicPlayOn.com" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай ме", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Чл. 9. С натискане на бутона "Регистрирай ме" и изразяване на съгласие с Общите условия от Потребителя между страните се сключва рамков договор за ползване на услугата, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и съгласието за сключване на договора на български език. Договорът поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, описан в настоящата разпоредба.
Чл.10(1) С регистрирането си и активиране на потребителския профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани на Уебсайта musicplayon.com. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на чл.2, ал.2, и родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма за регистрация данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
(2)При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, НЕТСЕНС има право да откаже регистрацията.
(3)В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, НЕТСЕНС има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
Изменение на Общите условия
Чл. 11(1) Доколкото предоставяната услуга може да бъде допълвана и модифицирана с оглед нейното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за провеждането й, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от НЕТСЕНС.
(2) При извършване на промени в Общите условия НЕТСЕНС довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им на видно място в Страницата и/или чрез изпращане на съобщение по Информациянната система за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или Електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. НЕТСЕНС предоставя на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ достатъчен срок да се запознае с промените в Общите условия.
(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
(4)Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и НЕТСЕНС за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта musicplayon.com, при което НЕТСЕНС има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
(5) Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от НЕТСЕНС услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта musicplayon.com. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при което НЕТСЕНС има правата по ал.4.

Права и задължения на потребителя
Чл.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от НЕТСЕНС услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
Чл.13 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта musicplayon.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от НЕТСЕНС.
(2)За да може да ползва Услугите, описани в чл.2, ал.3, активния ПОТРЕБИТЕЛ следва да въведе потребителското си име и парола.
Чл.14. (1)Активният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (изпраща) на сървър на НЕТСЕНС Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
(2)Активният ПОТРЕБИТЕЛ се задължава при ползване на предоставяните от НЕТСЕНС Услуги да не разполага на сървър на НЕТСЕНС Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. с порнографско или открито сексуално съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към
разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на Уебсайта musicplayon.com максимални размери.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от НЕТСЕНС услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно НЕТСЕНС за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми НЕТСЕНС за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).
Чл.15(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта musicplayon.com, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта musicplayon.com до крайно устройство на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, даващо му възможност единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.
(2)ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Уебсайта musicplayon.com, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта musicplayon.com и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.
Чл.16. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да поставя Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта musicplayon.com, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. В този случай Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е Уебсайтът musicplayon.com, както и да поставя линк към Уебсайта musicplayon.com, като няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание, както и не може да го използва за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание.
Права и задължения на НЕТСЕНС
Чл.17. НЕТСЕНС се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
Чл.18. НЕТСЕНС няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. НЕТСЕНС няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
Чл.19. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство НЕТСЕНС съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на НЕТСЕНС и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на НЕТСЕНС или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
Чл.20. (1)В случай на неизползване на потребителския профил на регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, НЕТСЕНС има право да прекрати без предизвестие Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
(2)В случай, че Потребителския профил не бъде активиран в 7 (седем) дневен срок от създаването му, НЕТСЕНТ има право да го прекрати.
(3)Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на Потребителския му профил.
Чл.21.НЕТСЕНС има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта musicplayon.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от НЕТСЕНС или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на НЕТСЕНС. НЕТСЕНС не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта musicplayon.com, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на Потребителското съдържание.
Чл.22(1)НЕТСЕНС има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
(2)НЕТСЕНС има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на активния ПОТРЕБИТЕЛ до Услугите по чл.2, ал.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на НЕТСЕНС, активния ПОТРЕБИТЕЛ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство,настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

Интелектуална собственост
Чл.23. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта musicplayon.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на НЕТСЕНС право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НЕТСЕНС, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на НЕТСЕНС включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на НЕТСЕНС и Уебсайта musicplayon.com в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на НЕТСЕНС. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Уебсайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта musicplayon.com.
Чл.24(1)С изпращането на Потребителско съдържание на Уебсайта musicplayon.com, ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява и предоставя на всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от НЕТСЕНС чрез предоставяните услуги на Уебсайта musicplayon.com, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
(2)Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НЕТСЕНС за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични Уебсайтове, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Чл.25. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на НЕТСЕНС, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.
Чл.26. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от НЕТСЕНС на Уебсайта musicplayon.com с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
Чл.27. Активният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
Чл.28 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта musicplayon.com, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на НЕТСЕНС или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НЕТСЕНС и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Чл.29 (1)В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми НЕТСЕНС в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с НЕТСЕНС. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала (точно URL), за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2)НЕТСЕНС по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Отговорност. Ограничаване на отговорността.
Чл.30. НЕТСЕНС полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че НЕТСЕНС не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от НЕТСЕНС умишлено или при проявена груба небрежност.
Чл.31. НЕТСЕНС не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, НЕТСЕНС не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта musicplayon.com.
Чл.32(1) НЕТСЕНС не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта musicplayon.com на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица.
(2)Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на НЕТСЕНС, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването,гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
Чл.33. НЕТСЕНС не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на НЕТСЕНС, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на НЕТСЕНС.
Чл.34 НЕТСЕНС не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
Чл.35. НЕТСЕНС не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта musicplayon.com.
Чл.36. Страните приемат, че НЕТСЕНС не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на НЕТСЕНС с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи НЕТСЕНС предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
Чл. 37. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта musicplayon.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на НЕТСЕНС грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от НЕТСЕНС за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката,
включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
Чл.38. НЕТСЕНС не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от НЕТСЕНС, независимо дали е дало или не съгласие за това.
Права на НЕТСЕНС в случай на неизпълнения на задължения на потребителя
Чл.39 НЕТСЕНС има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта musicplayon.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени,че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на НЕТСЕНС, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
Чл.40. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на НЕТСЕНС, НЕТСЕНС има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, НЕТСЕНС има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
Чл.41. НЕТСЕНС има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на НЕТСЕНС, ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи НЕТСЕНС има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
Чл.42. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта musicplayon.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би
могло да представлява престъпление или административно нарушение, НЕТСЕНС има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
Чл.43. В горните случаи НЕТСЕНС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

Обезщетения
Чл.44. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети НЕТСЕНС и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от НЕТСЕНС Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
Чл. 45. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети НЕТСЕНС за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
Чл.46. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на НЕТСЕНС и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или липса на предварително взето съгласие по чл.5, ал.2.

Защита на личните данни
Чл.47. НЕТСЕНС има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта musicplayon.com. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на
ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
Чл.48(1) Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до Потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от НЕТСЕНС.
(2)Когато активният ПОТРЕБИТЕЛ разполага Потребителско съдържание на Уебсайта musicplayon.com, оценява, добавя коментари или изпраща видеота, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, както са достъпни и останалите, предоставени от него, данни за възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, име.
(3)Със съгласието си с настоящите Общи условия регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта musicplayon.com.
Чл.49. НЕТСЕНС полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, като полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия,освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
Чл.50. НЕТСЕНС събира и използва информацията по чл.47 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от НЕТСЕНС на е-поща, зададен в личните данни на потребителя. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за НЕТСЕНС.
Чл. 51. С приемането на настоящите Общи условия, регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до НЕТСЕНС на посочените адрес или е-поща за контакти.
Чл.52. НЕТСЕНС се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на НЕТСЕНС;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на
законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на НЕТСЕНС за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.
Чл.53 (1)При използване на Уебсайта musicplayon.com, НЕТСЕНС има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на НЕТСЕНС във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на НЕТСЕНС или на трети лица и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта musicplayon.com, времето прекарано на нея и др. В допълнение, НЕТСЕНС съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
(2)Във връзка с горното НЕТСЕНС има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies).
Прекратяване и разваляне на договора
Чл.54. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на НЕТСЕНС или прекратяване на поддържането на Уебсайта musicplayon.com;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.
Чл.55 (1)В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, НЕТСЕНС има право да спре незабавно достъпа на съответния регистриран ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.
(2)В случай на прекратяване на договора НЕТСЕНС не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на НЕТСЕНС, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

Други условия
Чл.56. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта musicplayon.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл.57 (1) С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато НЕТСЕНС е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на НЕТСЕНС. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му е-поща, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
(2)В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна е-поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от НЕТСЕНС, дори ако не е било получено.
Чл.58. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Чл.59. Уебсайтът musicplayon.com се поддържа от НЕТСЕНС посредством техническо оборудване, разположено на територията на САЩ. НЕТСЕНС не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта musicplayon.com извън територията на САЩ.
Чл.60. Относно неуредени от настоящия договор въпроси и възникнали спорове се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на страната на Организатора - Република България.
Чл.61. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.


©2008 NetSense